درمان ناباروری مردان با تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) – درمان ناباروری و نازایی با جدیدترین روش های مدرن بین المللی در گرجستان


درمان ناباروری مردان با تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI)

11 نوامبر, 2018 - Infertility Treatment

بدون دیدگاه

درمان ناباروردی با روش ICSI

Lika chkonia مدیر Reproart ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش در دﻧﯿﺎ ،ﺗﺰرﯾﻖ درون ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ اﺳﭙﺮم را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد. ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺨﻢ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻧﻮع ﺗﻠﻘﯿﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎرور ﮐﺮد: اوﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﭙﺮم و ﯾﮏ ﺗﺨﻢ را در ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪو ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ذاﺗﯽ اﺳﭙﺮم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. راه دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﯾﻖ درون ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ اﺳﭙﺮم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد )ICSI( روﺷﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوﭘﯿﭙﺖ ﺷﯿﺸﻪ اي و زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ درون ﯾﮏ اووﺳﯿﺖ )ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ( ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮ

میکرواینجکشن تکنيکی است که با استفاده از روش هاى پيشرفته، یک اسپرم را به طور مستقیم داخل تخمک تزریق می نمایند و برای مدت معینی در دستگاه انکوباتور کشت داده تا به دنبال آن لقاح، تقسیم سلولی و تشکیل جنین صورت گیرد. تزریق اسپرم درون سیتوپلاسم بر این نکته تأکید دارد که تا زمانی که اسپرم وجود داشته باشد، حتی به تعداد بسیارکم، باروری امکان‌پذیر است. به طور کلی این روش ‌در مواردی استفاده می شود كه اسپرم مرد از نظر تعداد، تحرك و يا شكل، كيفيت لازم را نداشته باشد و یا چندين مورد عمل IVF انجام شده باشد و به نتيجه نرسيده باشد. البته این فرآیند بدان معنی نیست که میکرواینجکشن تضمینی برای بارداری ایجاد می‌کند اما این روش، شروع فرآیند پیچیده باروری را آسان تر خواهد کرد.

ICSI چیست ؟
مرحل انجام ICSI مشابه IVF بوده و فقط در مرحله لقاح با IVF تفاوت دارد. معمولا هرگاه تعداد یا کیفیت اسپرم پایین باشد و یا تعداد تخمکها کم باشد به منظور افزایش احتمال لقاح از ICSI استفاده میشود.

در این روش پس از تهیه اسپرم و تخمک، با استفاده از سوزنهای میکروسکوپیک، اقدام به باز کردن جدار تخمک کرده و اسپرم توسط سوزن و با کنترل میکروسکوپیک، به داخل تخمک تزریق میشود.

(شکل زیر)

این روش که بدان Microinjection هم میگویند، نسبت به سایر روشها از موفقیت بیشتری برخوردار است. یکی از مزایای میکرواینجکشن اینست که با تعداد بسیار کم اسپرم هم قابل انجام میباشد.

مراحل میکرواینجکشن

مراحل این روش کاملاً مشابه مراحل IVF است؛ اما به جای اینکه بارور شدن تخمک در ظرف آزمایشگاهی انجام گیرد، متخصص جنین‌شناس اسپرم‌های متحرک با شکل نرمال را از نمونه مایع منی استخراج کرده و به طور مستقیم در هر تخمک یک اسپرم تزریق می‌کند. یعنی مراحل تحریک تخمدان، جمع آوری تخمک و تهیه اسپرم صورت می گیرد و فقط در مرحله چهارم برخلاف آی وی اف که اسپرم شوهر در کنار تخمک خانم در ظرفی کنار هم ریخته می شود تا اسپرم خودش وارد تخمک شده و آن را بارور کند؛ در روش میکرواینجکشن، اسپرم به داخل تخمك تزريق شده و در پی آن لقاح انجام می گیرد. در اين روش، جنين شناس با استفاده از ميكروسكوپي با بزرگنمايي بالا قادر به تمايز اسپرم هاي طبيعي از غير طبيعي بوده که پس از بي حركت كردن اسپرم، به وسيله سوزني بسيار نازك آن را به داخل تخمك تزريق مي نمايد و به دنبال آن لقاح، تقسیم سلولی و تشکیل جنین صورت می گیرد. براي بارور نمودن تخمك با اين روش، نیازی به استفاده از تعداد زيادی اسپرم نبوده و براي هر تخمك، يك اسپرم تزريق مي گردد. پس از تشکیل جنین، انتقال جنین به داخل رحم و سایر مراحل مانند روش IVF انجام می شود.

انجام ICSI در یک سیکلIVF، احتمال وقوع بارداری را افزایش می دهد، اما بعد از رخ دادن بارداری، هیچ تفاوتی در شانس موفقیت بارداری ندارد.

البته برخی پزشکان پیشنهاد می دهند که انتقال جنین در مرحله بلاستوسیست انجام شود. به این معنی که تخمک‌های بارور شده به مدت ۵ تا ۶ روز در محیط خارج رحم باقی بمانند تا مراحل تکاملی خود تا بلاستوسیست را طی نموده و سپس منتقل شوند.

مدیر ReproART یعنی Likachkonia بعد از بازگشتش به گرجستان، تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) را بعد از تولد نخستین بچه آبستن شده با استفاده از این روش، معرفی کرد. سلولهای تخمک ممکن است با استفاده از تزریق استاندارد وقتی یک اسپرم و یک تخمک در یک ظرف قرار داده می شوند لقاح پیدا کنند و این عمل لقاح علی رغم اینکه بیرون از بدن انجام می شود ولی با عملکرد و وظیفه طبیعی اسپرم انجام می شود. در روش دیگر ،لقاح با استفاده از ICSI یعنی روشی که در آن یک اسپرم زیر یک میکروسکوپ و با استفاده از یک میکروپیپت شیشه ای مستقیماً به درون یک اووسیت (سیتوپلاسم) تزریق می شود، انجام می شود.

موفقیت این روش تا اندازه زیادی به تجربه و دانش رویان شناس بستگی دارد. استفاده از ICSI در آزمایشگاه، نرخ لقاح ۸۰ درصد را می دهد که این نتایج با دقیق ترین آزمایشگاههای دنیا همخوانی دارد.

انجام IVF با استفاده از ICSI شانس بهتری برای پدر و مادر شدن می دهد. درمان IVF خود را با کلینیک ReproART برنامه ریزی کنید.

آزواسپرمی به عدم وجود اسپرم در مایع منی گفته می شود که شایعترین علت نازایی با علت مردانه می باشد و تقریبا در ۲۰-۱۰ درصد مردان با یافته های غیر طبیعی در مایع منی دیده می شود. تا ان اواخر امکان باروری و درمان برای زوجین نابارور بدلیل آزواسپرمی به غیر از اهداء اسپرم وجود نداشت اما با معرفی تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم بداخل تخمک (ICSI) دریچه جدیدی برای درمان ناباروری بیماران مبتلا به آزواسپرمی گشوده است. در این مطالعه پیامد ۵۰ مورد ICSI متوالی با اسپرم بدست آمده از روش جراحی در بیماران آزواسپرم بررسی شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه ۵۰ مورد عمل ICSI با استفاده از اسپرم های آسپیره شده از اپیدیدیم یا اسپرم بدست آمده از بیضه، در ۴۵ زوج نازای مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری مهر بین سال های ۸۲-۱۳۸۰ ارزیابی گردید. از این تعداد، ۳۰ مورد آزواسپرم انسدادی و ۲۰ مورد را غیر انسدادی تشکیل می دادند. میزان لقاح و حاملگی در دو گروه تعیین و با یکدیگر مقایسه گردید. پس از تکمیل داده ها تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از آزمون های تی تست و کای دو انجام گرفت و (P<0.05) بعنوان سطح معنی دار تعیین گردید. یافته ها: در دو گروه آزواسپرمی انسدادی و غیر انسدادی بترتیب ۱۷۲ و ۱۱۶ تخمک در مرحله متافاز II تزریق گردید که از این تعداد ۶۹٫۲% و ۶۴٫۶% لقاح یافتند. در دو گروه آزواسپرمی انسدادی و غیر انسدادی میزان حاملگی های بالینی بترتیب ۲۳٫۳% و ۲۵% اعلام شد. میزان حاملگی های ادامه یافته در دو گروه مشابه (۲۰%) گزارش گردید. نتیجه گیری: بیماران آزواسپرم بالقوه بارور هستند و با استفاده از تکنیک های جدید بدست آوردن اسپرم و عمل میکرواینجکشن، لقاح و حاملگی موفق حاصل می شود.

ICSI ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد

  • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺗﻌﺪاد ﻏﯿﺮﻧﺮﻣﺎل، ﺗﺤﺮك ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪﻫﺎ در ﯾﮏ اﻧﺰال) وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﮐﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺮم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ
  • اﺳﭙﺮم ﺑﻪ روش ﺟﺮاﺣﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺮون ﻣﮑﺶ آﺳﭙﯿﺮه ﮐﺮدن( ﺑﯿﻀﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻮﭘﺴﯽ ﺑﯿﻀﻪ، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
  • در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﺑﺎروري ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ
  • ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ روش ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﯾﻖ درون ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ اﺳﭙﺮم )ICSI( در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺎ ﻧﺮخ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ۸۰ درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.

 

Share this page to Telegram

Infertility Treatment

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *